Islington Angel'da Bay Bayan Garson Aranıyor 13 Kasım 2017

Islington Angel'da Bay Bayan Garson Aranıyor 13 Kasım 2017 haberi

Londra, Islington Angel'da bay bayan garsona ,ihtiyaç vardır.

Islington Angel Bölgesi'nde Teras Turkish Kitchen'da çalışacak tecrübeli bay ve bayan garson aranıyor. 07479 121 161 , 0207 837 0499